Klún & Knoffelhakke binne al wer dwaande mei harren 7e jûnsfoljende programma. Hast alle wiken is it duo te finen op ien as d’oar poadium earne yn Fryslân...
Tataa...! teaterduo Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2015
Klún & Knoffelhakke Hé buorman! 27 novimber yn Drachten 28 novimber yn Damwâld 2x nominearre kultuerpriis gemeente Dongeradiel 2012 2014
teaterduo
Klún & Knoffelhakke 2x nominearre kultuerpriis gemeente Dongeradiel 2012 2014
Klún & Knoffelhakke binne al wer dwaande mei harren 7e jûnsfoljende programma. Hast alle wiken is it duo te finen op ien as d’oar poadium earne yn Fryslân...
Foar boekingen: 0519-571810 ynfo@klun-knoffelhakke.nl