Klún & Knoffelhakke binne al wer dwaande mei harren 7e jûnsfoljende programma. Hast alle wiken is it duo te finen op ien as d’oar poadium earne yn Fryslân... © Makke troch www.vanderhei.de - 2015