teaterduo Klún & Knoffelhakke technyk
Lit Harry en Gerard mar skowe! Harry Greydanus fersoarget sûnt it fjirde programma de technyk. Gerard Douma is sûnt ús achtste show oan ús team tafoege.. As echte lûds- en ljocht hobbyïsten binne dizze mannen achter de knoppen hielendal yn harren elemint...
Alles sels!  By ús optredens soargje wy sels foar de technyk. Wy nimme alles sels mei. Sawôl lûdsfersterking as ljocht! Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2018
teaterduo
Klún & Knoffelhakke technyk
Lit Harry en Gerard mar skowe! Harry Greydanus fersoarget sûnt it fjirde programma de technyk. Gerard Douma is sûnt ús achtste show oan it team tafoege. As echte lûds- en ljocht hobbyïsten binne harry en gerard achter de knoppen hielendal yn harren elemint...