teaterduo

Jubileumside…

8 oktober 1994  - 8 oktober 2019

25 jier Klún & Knoffelhakke

Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

Klún & Knoffelhakke 

komme op 19 septimber 2020 mei in spektakulêre ienmalige jubileumsjo!

1994 - 1999

2007 - 2009

1996 - 1999

2010 - 2013

2013 - 2016

2001 - 2003

2003 - 2006

2017 - 

‍Yn 1994 binne Broer Douma en Hendrik van der Heide, doe beide út Hantum, mei teaterduo Klún & Knoffelhakke begûn. Fiif optredens bûten harren eigen doarp wie doe it doel. Mar dat is folslein út de hân rûn! No, 25 jier letter en sa’n 1000 optredens rûnom yn Fryslân fierder, is it duo noch hieltyd aktyf. By dizze 25 jier wolle se mei dizze ienmalige foarstelling stilstean. Yn dizze spesjale show, mei in ynteraktyf karakter en bysûndere gasten litte se sjen wat der sawol foar as achter de skermen te belibjen wie. Bestel fluch kaarten en tink fêst nei oer wat yn de ôfrûne 25 jier de leukste sketskes wiene…


‍Bestel hjir kaartsjes à €15,-  (belje as maile mei ek…)

Promoasjefoto foar Alve stêden en ien doarpke…

Optreden yn Makkum april 1999

Optreden yn Makkum april 1999

Sels meidwaan oan Alve stêden en ien doarpke…

By ús toanielman op terras

Promoasjefoto foar programma 2

Programma 2: Wat?… it WAAD!

Programma 3: Kommersjeel!

In moai stikje - promoasjefoto - 1

In moai stikje - promoasjefoto - 2

In moai stikje!

In moai stikje!

It is de boer allikefolle!

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

vlnr: Kees - ús trou-amtner - Froukje

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (0519) 571810

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2020 - Privacy