teaterduo

Jubileumside…

8 oktober 1994  - 8 oktober 2019

Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

25 jier Klún & Knoffelhakke


Us jubileumshow is canceld. Prikke earst ek net in nije datum…

1994 - 1999

2007 - 2009

1996 - 1999

2010 - 2013

2013 - 2016

2001 - 2003

2003 - 2006

2017 - 

Yn 1994 binne Broer Douma en Hendrik van der Heide, doe beide út Hantum, mei teaterduo Klún & Knoffelhakke begûn. Fiif optredens bûten harren eigen doarp wie doe it doel. Mar dat is folslein út de hân rûn! No, 25 jier letter en sa’n 1000 optredens rûnom yn Fryslân fierder, is it duo noch hieltyd aktyf. 


Om’t alle maatregels noch tige ûnwis binne en it der noch net op liket dat ein septimber alles wer mooglik is, ha wy besletten om ús Jubileumshow fan 25 septimber o.s. te ‘cancelen’.  Want dan kinne wy net in show delsette sa’t wy dat graach wolle.

Wy prikke ek net in nije datum, wy sette dizze show yn de koelkast en gean no folop oan ‘e gong mei ús nije show! Guon dy’t kaarten besteld hiene, krije berjocht fan it teater.

Mocht dit lêste net it gefal wêze, nim dan kontakt mei ús op…


Promoasjefoto foar Alve stêden en ien doarpke…

Optreden yn Makkum april 1999

Optreden yn Makkum april 1999

Sels meidwaan oan Alve stêden en ien doarpke…

By ús toanielman op terras

Promoasjefoto foar programma 2

Programma 2: Wat?… it WAAD!

Programma 3: Kommersjeel!

In moai stikje - promoasjefoto - 1

In moai stikje - promoasjefoto - 2

In moai stikje!

In moai stikje!

It is de boer allikefolle!

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

vlnr: Kees - ús trou-amtner - Froukje

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (0519) 571810

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2021 - Privacy